Tuesday, 16 July 2024

RCC คือ Reinforced Cement Concrete

luminox watches

RCC คือ Reinforced Cement Concrete โดยในไทยเรานั้นนิยมเรียกเป็นภาษาไทยกันว่า “คอนกรีตเสริมแรง” ( คสล. ) ในการก่อสร้างนั้นตัวคอนกรีตเองจะรับแรงอัดสูง แต่ทั้งนี้คอนกรีตจะรับแรง ที่เป็นแรงดึงได้ต่ำ ดังนั้นถ้าเป็นคอนกรีตเพรียวๆ เมื่อเกิดแรงดึงจะทำให้คอนกรีตแตก ก็เลยเป็นที่มาของ “คอนกรีตเสริมแรง” โดยนำเอาวัสดุอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมแรงของคอนกรีต เช่น แผนเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กตะแกรง รวดรับแรงดึงไฟเบอร์ หรือสมัยก่อนอาจจะเคยเห็นเป็นไม้ไผ่เสริมนำมาใช้เสริมแรง

 

PCC Plain Cement Concrete
RCC Reinforced Cement Concrete
PSC Presressed Concrete

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana