Monday, 15 July 2024

คำนวณปริมาณคอนกรีตอาคาร-ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

luminox watches

Ex. ตัวอย่างการประมาณราคาอาคาร
สมมุติงานคอนกรีตโครงสร้างของห้องแถว 2 ชั้นห้องหนึ่ง ดังแสดงในแบบแปลนและรายละเอียดข้างล่างดังนี้ โดยกำหนดให้ใช้ส่วนผสมคอนกรีตด้วยกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม (240 ksc.) ให้วิเคราะห์หาหน่วยปริมาณวัสดุต่างๆของคอนกรีต

แปลนโครงสร้างฐานรก คานคอดิน และ แปลนโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2

แปลนโครงสร้างฐานรก คานคอดิน และ แปลนโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2

 

รูปตัดขยายฐานราก

รูปตัดขยายฐานราก 1.1 

คำนวณหาปริมาตรของคอนกรีตในแต่ละส่วน

วิเคราะห์จากโจทย์ กำลังถามให้เราประมาณราคา คอนกรีตที่ กำลัง 240 ksc.
คอนกรีตที่จะใช้ 2 ส่วนด้วยกัน คือ
1. ปริมาณของ คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (สำหรับรองก้นหลุมฐานราก)
2. ปริมาณของ คอนกรีตโครงสร้าง ที่ใช้ทั้งหมด ได้แก่

  1. ฐานราก F1
  2. พื้น GS ,พื้น S1, พื้น S2
  3. เสา C1
  4. คาน B1, คาน B2, คาน B2, คาน B3, คาน B4, คาน B5

คำนวณหาปริมาตร คอนกรีตหยาบ 1 : 3 :5

คอนกรีตหยาบที่จะทำการคำนวณปริมาตรานั้นเราจะเผื่อออกไป 10 cm (ทำไมต้องเผื่อ ? เพราะเวลาเราขุดหลุมฐานรากจริงนั้นเราจะขุดใหญ่กว่าที่เราจะเทตามฐานราก

ดังนั้นจึงต้องเผื่อความกว้างของหลุมเอาไว้) ดังนั้นการคิดปริมาตรของคอนกรีตหยาบสำหรับเทลีนในหลุมฐานราก ดูหน้าตัดจาก รูปตัดขยายฐานราก 1.1
– จากเดิมหน้าตัดฐานราก 2.0 x 2.0 จะเป็น  2.1 x 2.1 m
– การเทลีนนั้นหนา 0.05 m
– จำนวนฐานรากนับได้ 8 ฐาน
จะได้ว่า 2.1*2.1*0.05*8= 1.76 m^3

รวมปริมาณ คอนกรีตหยาบทั้งหมด =  1.76 m^3


คำนวณหาปริมาตร คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4

คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่พบมากในงานก่อสร้างเนื่องจากมีความแข็งแรงและมีการกระจายแรงเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การใช้อัตราส่วนคอนกรีตที่เหมาะสมขึ้นจะขึ้นอยู่กับการออกแบบและข้อกำหนดของโครงการแต่ละรายการ

1. คำนวณหา ฐานราก F1

ขนาดของฐานราก 2*2 m / มีความหนา 0.5 m นับจำนวนฐานรากได้ 8 ฐาน
จะได้ว่า =2*2*0.5*8= 16 m^3

ฐานราก F1 = 16 m^3


2. คำนวณหา พื้น GS

พื้น GS ใช้เป็นที่รองรับบนพื้นที่มีสภาพดินแข็งแรงเพียงพอ มีการรับน้ำหนักโดยปรับพื้นดินให้ได้ระดับบดอัดดินให้แน่นแล้วปรับด้วยทรายหยาบและคอนกรีตหยาบ อ่าน พื้น GS หรือ พื้นบนดิน (Slab on Ground)

ขนาดพื้นที่ของ (4*13.2)-(4*1 (พื้นที่ของพื้น S1 ) ) = 48.8 m^2

48.8 *0.1 (ความหนาของพื้น) =48.88 m^3


3. คำนวณหา พื้น S1

ขนาดพื้นที่ของ S1 = (4*1) + (4*1.2)= 8.8 m^2
8.8*0.1 (ความหนาของพื้น S1) =0.88 m^3


4. คำนวณหา พื้น S2

ขนาดพื้นที่ของ S2 = (4*12 )-(4*1 (พื้นที่ช่องบันได))= 44 m^2
44*0.12 (ความหนาของพื้น S2 ) =5.28 m^3


5. คำนวณหา เสาC1

สำหรับเสาC1 กำหนดเสาสูง 7.00ม. กรณีต้องดูแบบให้ดูแปลนหน้าตัด A จะเห็นว่าเสาสูงเท่าไหร่
ขนาดพื้นที่หน้าตัดเสา ฉ1 0.2*0.2=0.04 m^2
จำนวนเสา 8 ต้น = 0.04*8= 0.32 m^2
จำนวนเสาสูง 7 ม. = 0.32*7 = =2.24 m^3


6. คำนวณหา คานB1

ขนาดพื้นที่หน้าตัดคาน B1 = 0.4*0.15=0.06m^2
คานB1 มีความยาว 8m =0.06*8 = 0.48 m^3


7. คำนวณหา คานB2

ขนาดพื้นที่หน้าตัดคาน B2 = 0.2*0.4=0.08m^2
คานB2 มีความยาว 44m = 0.08*44 =3.52 m^3


8. คำนวณหา คานB3

ขนาดพื้นที่หน้าตัดคาน B3 = 0.2*0.4=0.08m^2
คานB3 มีความยาว 40m = 0.08*40 =3.2 m^3


9. คำนวณหา คานB4

ขนาดพื้นที่หน้าตัดคาน B4 = 0.2*0.4=0.08m^2
คานB4 มีความยาว 2.4m = 0.08*2.4 = 0.19 m^3


9. คำนวณหา คานB5

ขนาดพื้นที่หน้าตัดคาน B5 = 0.2*0.4=0.08m^2
คานB5 มีความยาว 40m = 0.08*40 = 3.2 m^3

หลังจากหาทั้งหมดมาแล้วนำทั้งหมดมารวมกัน ตั้งแต่ ฐานราก F1 – คานB5 ได้ทั้งหมด 39.87 m^3 (ลบ.ม.)


หลังจากที่เราได้ปริมาณคอนกรีตทั้งหมดมาแล้ว ต้องเอามาคิดว่าใช้ปริมาณ ส่วนผสมต่างๆเท่าไหร่อีกครั้ง

อัตราส่วนผสมคอนกรีต

อัตราส่วนผสมคอนกรีต

คอนกรีตหยาบ ทั้งหมด =  1.76 m^3 (ลบ.ม.)
คอนกรีตโครงสร้าง ทั้งหมด =  39.87 m^3 (ลบ.ม.) 

คอนกรีตหยาบ 1 : 3 :5

1.ปูนซีเมนต์ คอนกรีตหยาบจากตาราง 4.1 ใช้ 252 กก/ลบ.ม.
จะได้ว่า  คอนกรีตหยาบ ทั้งหมด =  1.76 m^3 (ลบ.ม.)*252=443.52 kg.  ( ปูนซีเมนต์ 9 ถุง  โดยกำหนดให้ ปูน 1 ถุงหนัก 50 กก. )

2. หินเบอร์ 2 ต้องใช้หิน 0.97 ลบ.ม./ลบ.ม.
จะได้ว่า  คอนกรีตหยาบ ทั้งหมด =  1.76 m^3 (ลบ.ม.)*097=1.71 m^3

3. ทรายหยาบ ต้องใช้ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.
จะได้ว่า  คอนกรีตหยาบ ทั้งหมด =  1.76 m^3 (ลบ.ม.)*0.62=1.1  m^3

4. น้ำสะอาด 180 ลิตร/ลบ.ม.
จะได้ว่า  คอนกรีตหยาบ ทั้งหมด =  1.76 m^3 (ลบ.ม.)*180= 316.8  ลิตร


คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ต้องการกำลังอัดที่ 240 ksc )

1.ปูนซีเมนต์ คอนกรีตโครงสร้างจากตาราง 4.1 ใช้ 336กก/ลบ.ม.
จะได้ว่า  คอนกรีตหยาบ ทั้งหมด =  39.87 m^3 (ลบ.ม.)*336=13396 kg.  ( 13396/50 =ปูนซีเมนต์ 268 ถุง  โดยกำหนดให้ ปูน 1 ถุงหนัก 50 กก. )

2. หินเบอร์ 2 ต้องใช้หิน 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.
จะได้ว่า  คอนกรีตหยาบ ทั้งหมด =  39.87 m^3 (ลบ.ม.)*1.09=43.46  m^3

3. ทรายหยาบ ต้องใช้ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.
จะได้ว่า  คอนกรีตหยาบ ทั้งหมด =  39.87 m^3 (ลบ.ม.)*0.60=2.40  m^3

4. น้ำสะอาด 180 ลิตร/ลบ.ม.
จะได้ว่า  คอนกรีตหยาบ ทั้งหมด =  39.87 m^3 (ลบ.ม.)*180= 7176.6 ลิตร


หลังจากที่หาปริมาณทั้งหมดออกมาแล้ว ให้รวมปริมาณคอนกรีตทั้งหมด

คอนกรีตหยาบ (9 ถุง) + คอนกรีตโครงสร้าง (268 ถุง) = 277  ถุง
หินเบอร์ 2 =หินคอนกรีตหยาบ (1.71) +หินคอนกรีตโครงสร้าง (43.46) =45.17 m^3
ทรายหยาบ = ทรายหยาบคอนกรีตหยาบ (1.1) + ทรายหยาบคอนกรีตโครงสร้าง (2.40) = 3.5 m^3
น้ำสะอาด = น้ำคอนกรีตหยาบ (316.8) + น้ำสะอาดคอนกรีตโครงสร้าง(7176.6) = 7493.4 ลิตร

 

30106-2004 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 20230531

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana