Monday, 15 July 2024

Critical Path Method (CPM)

29 Jan 2024
158
luminox watches
CPM Citical Path Method

CPM Citical Path Method

Critical Path Method (CPM) เป็นเทคนิคทางโครงสร้างที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีลำดับการทำงานที่เป็นเรียงทางเวลาและมีความสำคัญต่อการสำเร็จของโครงการนั้น ๆ

เส้นทางวิกฤต Critical Path กิจกรรมวิกฤต Critical Activity

เส้นทางวิกฤต Critical Path กิจกรรมวิกฤต Critical Activity

CPM มีขั้นตอนหลักดังนี้:

 1. การกำหนดกิจกรรม (Activity Definition): ระบุกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องทำในโครงการ
 2. การกำหนดลำดับการทำงาน (Activity Sequencing): กำหนดลำดับการทำงานของกิจกรรมแต่ละตัว
 3. การกำหนดระยะเวลา (Activity Duration): กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทำแต่ละกิจกรรม
 4. การสร้างแผนการทำงาน (Network Construction): สร้างแผนที่แสดงลำดับการทำงานและการเชื่อมโยงของกิจกรรม
 5. การตรวจสอบเส้นทางวิกฤต (Critical Path Analysis): หาเส้นทางที่มีระยะเวลาทั้งหมดมากที่สุด ซึ่งถ้ามีการล่าช้าในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในเส้นทางนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาทั้งโครงการ
  Earliest Start : ES คือ เวลาเริ่มต้นที่เร็วที่สุด
  Latest Start : LS คือ ระยะเวลาเริ่มต้นที่ช้าที่สุด
  Earliest Finish : EF ระยะเวลาเสร็จที่เร็วที่สุด
  Latest Finish :LF ระยะเวลาเสร็จที่ช้าที่สุด
 6. การกำหนดขอบเขตทางเวลา (Time Constraint): กำหนดเวลาที่มีในการทำงานแต่ละกิจกรรม
 7. การวางแผนการทำงาน (Scheduling): กำหนดเวลาที่จะทำแต่ละกิจกรรม
 8. การติดตามและควบคุม (Monitoring and Controlling): ติดตามความคืบหน้าของโครงการและปรับแผนตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  เส้นทางวิกฤต Critical Path กิจกรรมวิกฤต Critical Activity-Example

  เส้นทางวิกฤต Critical Path กิจกรรมวิกฤต Critical Activity-Example

CPM ช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงาน, จัดทำนาฬิกาการทำงาน (Schedule), และจัดการกับความเสี่ยงในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณ บทที่ 4 PERT อ.พรณีย์ ตะกรุดทอง อธิบายไว้ดีมากครับ

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana