Monday, 15 July 2024

หาไม้แบบฐานราก ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

luminox watches
ประมาณราคา หาไม้แบบฐานราก

ประมาณราคา หาไม้แบบฐานราก

การประมาณราคาไม้แบบ ส่วนของฐานราก

สูตรการประมาณราคาไม้แบบทั้งหมด : เนื้อไม้แบบทั้งหมด = (เส้นรอบรูปฐานราก) * ความหนา * จำนวนฐานราก
เนื้อไม้คร่าวฐานราก FA = ( 1.5*4 )*0.25*2
FA = 3 m^2 (ตารางเมตร)


การหาปริมาณไม้แบบที่ใช้ในส่วนของฐานราก

สูตรในการหาปริมาณไม้แบบที่ใช้ในส่วนของฐานราก *(เนื่องจากเป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ต้องดู ตารางลดปริมาณไม้แบบ เพราะใช้ซ้ำไม้แบบได้ โดยจะใช้ตัวลดเหลือ 70%)
หลักการในการคิด
เนื้อไม้แบบทั้งหมด*ตัวคูณลดปริมาณไม้แบบ
= 3*0.7
=2.1 m^2 (ตารางเมตร)


การหาปริมาณไม้คร่าวที่ใช้ในส่วนของฐานราก

สูตรในการหาปริมาณไม้คร่าวในส่วนของฐานราก : เนื้อไม้แบบทั้งหมด * ตัวคูณลดปริมาณไม้แบบ *0.3
เนื้อไม้แบบทั้งหมด =2.1*0.3
เนื้อไม้แบบทั้งหมด =0.63 ft^3 (ลบ.ฟุต)

การประมาณราคาไม้แบบ ส่วนของฐานราก

การประมาณราคาไม้แบบ ส่วนของฐานราก


การหาปริมาณตะปูที่ใช้ในส่วนของฐานราก

หลักการคิด เนื้อไม้แบบทั้งหมด *0.25
ปริมาณตะปู = 3*0.25
ปริมาณตะปู = 0.75 kg. (กิโลกรัม)


*หมายเหตุ : ในการคิดจริงนั้นต้องคิดปริมาณทั้งหมดของฐานราก content นี้เพียงหยิบยกบางส่วนมาให้เป็นหลักแนวทางในการคิดถอดปริมาณงานก่อสร้างในส่วนของไม้แบบฐานราก
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 30106-2004 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร /สอนโดย อ.สหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร /อ.เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana