Tuesday, 16 July 2024

หมวดที่ 1 บททั่วไป พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

luminox watches

กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง


โดยหมวดที่ 1 เป็นบททั่วไป เริ่มตั้งแต่ มาตราที่ 1 – มาตราที่ 13 ตรี

โดยมาตราที่ 1- 5
นั้นจะ อธิบาย เกี่ยวกับ พระราชบัญญัตินี้ รวมถึงความหมาย ของ อาคารสูง , อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ,อาคารชุมนุม,โรงมหรสพ , ที่สาธารณะ , แผนผังบริเวณ, แบบแปลน, รายการประกอบแบบแปลน, รายการคำนวณ, ก่อสร้าง, ดัดแปลง, ซ่อมแซม,รื้อถอน,เขตเพลิงไหม้,ผู้ควบคุมงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ครอบครองอาคาร (รวมถึงนิติบุคคลอาคารชุด), ผู้ตรวจสอบ, นายตรวจ,นายช่าง, ราชการส่วนท้องถิ่น, ข้อบัญญัติท้องถิ่น,เจ้าพนักงานท้องถิ่น,รัฐมนตรี

ตั้งแต่ มาตราที่ 6-13 ตรี
จะกล่าวถึง พรบ.ควบคุมนี้ บังคับหรือไม่บังคับใช้กับสถานที่ใด และให้ผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการ จุดมุ่งหมายของ พรบ.ควบคุม เพื่อประโยชน์ในด้าน ความมั่นคงปลอดภัย สาธารณะสุข การป้องกันอัคคีภัย คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง

สรุป หมวดที่ 1 ของพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 /30001-1052 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง
Cr.ภาพจาก ฺBBC News

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana