Monday, 15 July 2024

มาตราฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

21 Dec 2023
206
luminox watches

มาตราฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคุณภาพ
*จ. คุณสมบัติและคุณลักษณะที่ผู้ผลิตพึงพอใจ

2. ข้อใดตรงกับความหมายของมาตรฐาน
จ. สิ่งที่ถือเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนดในด้านปริมาณและคุณภาพ

3. องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน หรือ ISO มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด
ง. กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

4. ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ข้อใด
ก. Member Body

5. สิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดทำระบบไม่ประสบความสำเร็จคือข้อใด
ง. ทุกคนในองค์การเห็นว่าการจัดทำระบบเป็นภาระ

6. ข้อใดเป็นประโยชน์แก่องค์การ/บริษัท ในการนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 มาใช้
ค. ขจัดข้อโต้แย้งและการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
จ. เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ไม่ใช่ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วม

8. ข้อใดไม่ใช่หลักการความเป็นผู้นำ (Leadership) ในหลักการบริหารคุณภาพ
ข. กำหนดวิสัยทัศน์ที่ท้าทาย

9. หลักการข้อใดเป็นนโยบายและเป็นเป้าหมายถาวรขององค์การ
ก. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

10. การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพเปน็ ขั้นตอนที่เทา่ ไรของการดำเนินงานสูร่ ะบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ค. ขั้นตอนที่ 3

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana