Monday, 15 July 2024

การถอดแบบงานเหล็กเสริมคอนกรีต ส่วนฐานราก

luminox watches

การหาปริมาณเหล็กแกน (เสาต่อม่อ)

การหาปริมาณเหล็กแกน (เสาต่อม่อ)

การหาปริมาณเหล็กแกน (เสาต่อม่อ)

ความยาวเหล็กแกน = (ความสูงของต่อม่อ + ความยาวเหล็กในฐานราก)x จำนวนเส้นต่อฐาน
4DB16 = เหล็กแกน 4 เส้นเป็น DB16
ฐานราก FA มีความสูง 1.00+0.3 =1.3 m.
จำนวน 4 เส้น =1.3*4= 5.2 m.
ฐานราก FA จำนวน 2 ฐานราก 5.2*2 =10.4 m.


เหล็กรัดรอบ-เหล็กเสริมตามยาว-เหล็กเสริมตามขวาง

เหล็กรัดรอบ-เหล็กเสริมตามยาว-เหล็กเสริมตามขวาง

การหาความยาวของเหล็กเสริมตามยาวและขวาง

คิดจากความยาว หรือ ความกว้างฐานราก + ความยาวส่วนที่งอขึ้นตามความลึกฐานราก (ไม่คิดการงอปลาย) X จำนวนเส้นต่อฐาน แยกตามชนิดของเหล็ก

เหล็กเสริมฐานราก FA

10DB12# =เหล็ก 10 เส้น เป็นเหล็ก DB12 เป็นแบบ # จะได้เท่ากับเหล็ก 20 เส้น
ความหนาฐานราก 0.3
ความยาวต่อเส้น =(0.3*20)= 6 m.
ฐานราก FA จำนวน 2 ฐานราก =6*2= 12 m.


การคิดความยาวของเหล็กรัดรอบฐานราก ดูจากแบบขยายฐานราก

การคิดความยาวของเหล็กรัดรอบฐานราก ดูจากแบบขยายฐานราก

เหล็กรัดรอบฐานราก

(ความกว้างของฐานราก + ความยาวของฐานราก) +( ความกว้างของฐานราก + ความยาวของฐานราก)
(หรือความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม)
RB9 จำนวน 1 เส้น
(1.5+1.5)+(1.5+1.5)= 6 m.

ฐานราก FA จำนวน 2 ฐานราก =6*2 =12 m.


การคิดหาเหล็กปลอกของเสาตอม่อ

การคิดหาเหล็กปลอกของเสาตอม่อ

การหาเหล็กปลอก

วิธีการหาความยาวของเหล็กปลอก ของเสาตอม่อ คิดจากเส้นรอบรูปของตอม่อ (ไม่คิดการงอปลาย)
หาความสูงเหล็กปลอก ด้วยการคิดจากความสูงตอม่อ หารด้วยระยะห่างของปลอก (ถ้าเกิน 0.5 ให้ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม)
RB9@ 0.15 = หมายความว่าเหล็กปลอก ชนิด RB9 มีระยะห่าง 0.15

ความยาวเหล็กปลอก = (0.2+0.2+0.2+0.2) = 0.80 m.
จำนวนเหล็กปลอก = ( 1.0+0.3 ) /0.15 =8.66 ให้ปัดเป็น 9 ปลอก

ฐานราก FA จำนวน 2 ฐานราก = 9*2= 18 m.


รวมปริมาณเหล็กเสริมฐานราก

รวมเหล็ก DB16 mm. = 10.4 m.
เหล็ก DB16 เผื่อ 11 % = 10.4*1.11= 11.55 m. (1.11 มาจากการเผื่อ 11 %)
น้ำหนักเหล็ก DB16= 1.580 kg./m. (ค่านี้สามารถดูเพิ่มได้จาก ตารางมาตราฐานขนาดและน้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ)
=11.55*1.580=18.25 kg.


รวมเหล็ก DB12 mm.

รวมเหล็ก DB12 mm.= 12 m.
เหล็ก DB12 เผื่อ 9 % = 12*1.09=13.08 m. (1.09 มาจากการเผื่อ 9 %)
น้ำหนักเหล็ก DB12= 0.888 kg./m. (ค่านี้สามารถดูเพิ่มได้จาก ตารางมาตราฐานขนาดและน้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ)
= 13.08*0.888 = 11.62 kg.


รวมเหล็ก RB9mm.

รวมเหล็ก RB9mm.= เหล็กปลอก (18) +เหล็กรัดรอบฐานราก (12) =30 m.
เหล็ก RB9 เผื่อ 7 % = 30*1.07 =32.1 m.
น้ำหนักเหล็ก RB9 = 0.499 kg./m. (ค่านี้สามารถดูเพิ่มได้จาก ตารางมาตราฐานขนาดและน้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ)
=32.1*0.499= 16.01 kg.


หาปริมาณลวดผูกเหล็ก

รวมน้ำหนักเหล็ก 18.25+11.62+16.01 =45.88 kg.
ลวดผูกเหล็ก =45.88*0.3 =13.77 kg.การ


Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana