Monday, 15 July 2024

การจัดการองค์การ และ ทฤษฎีองค์การ

26 Oct 2023
105
luminox watches

องค์การ คือ กลุ่มบุคคล แต่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่ และมีลักษณะเฉพาะที่มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกลุ่มบุคคลนี้จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน และร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ องค์การจึงมีลักษณะดังนี้

ทฤษฎีองค์การ แบ่งเป็น 3 ทฤษฎี
1. ทฤษฎีดังเดิม ( Classic)
แนวคิดดั้งเดิม วิวัฒนาการจากการปกครองแบบทหาร Max Weber สร้างรูปแบบการบริหารโดยใช้การจัดการทางวิทยาศาสตร์

Frederic Taylor มีทฤษฎีนี้ว่า หลักการ “คนเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์การไปสู่จุดหมายปลายทางได้”

1.1 การจัดองค์การแบบราชการ (Bureaurracy) ของ Max Weber เน้นให้เห็นถึงการจัดโครงการที่เป็นระเบียบ เน้นราชการในอุดมคติ
แบ่งงานกันทำ ตามความชำนาญที่ตนมี
ยึดถือระเบียบวินัยเคร่งครัด เพื่อให้ได้มาตราฐาน
สายการบังคับบัญชาชัดเจน โดยมีผู้บังคับบัญชามอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบลดหลั่นกันไป
ไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ทำงานให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายองค์การ
การคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง ขึ้นอยู่กับการว่าจ้าง การเลื่อนจำแหน่งให้คำนึงถึงการประสบความสำเร็จในการงานและความอาวุโสด้วย

จุดอ่อนของระบบราชากร คือ การเน้นที่องค์การ ละเลยพิจารณาปัญหาของคน และเชื่อว่าโครงสร้างรัดกุมจะทำให้คนปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การได้

1.2.การจัดองค์การแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Mng) โดย Frederic Taylor
โดยเอาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์แก้ปัญหา ปรับปรุงให้ดีขึ้น เริ่มจากการหาความสัมพันธ์ของงานและคนงาน เพื่อหามาตราฐานทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคนงานจะถูกพิจรารณาว่าต้องทำงานเพื่อเศรษฐกิจด้านเดียว โดยละเลยการศึกษา แรงจูงใจ อารมร์ ความต้องการในสังคม ของกลุ่มงาน เพราะเชื่อว่า
” เงินล่อใจให้คนทำงานได้ดีที่สุด”

2.ทฤษฎีสมัยใหม่ (Neo-Classic)

 

ทฤษฎีสมัยใหม่เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีดั้งเดิม ทฤษฎีนี้มีหลัการว่า “คนเป็นปัจจัยสำคัญและมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์การ” เพราะอะไร

ทฤษฎีสมัยใหม่ เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากดั้งเดิม ทฤษฎีนี้มีหลักการว่า “คนเป็นปัจจัยสำคัญและมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์การ” โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของคนที่ทำหน้าร่วมกันในองค์การ ถือว่าองค์การประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน และกลุ่มคนงานจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดผลผลิตด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการกำหนดการผลิต กล่าวโดยสรุปว่า ทฤษฎีนี้ได้เน้นเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ โดยได้มีการศึกษาและค้นพบว่าบุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ขวัญในการทำงานเป็นสิ่วสำคัญ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตัดสินใจระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายคนงานย่อมจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายโดยได้สร้างผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ ทฤษฎีที่มีส่วนสำคัญมากต่อขบวนการมนุษย์สัมพันธ์ได้แก่ Elton Mayo ซึ่งได้การทดลองวิจัยและค้นพบว่า ขวัญของคนงานมีความสำคัญต่อการเพิ่มการผลติ กลุ่มคนงานจะพยายามสร้างปทัสถานของกลุ่มตน และคนงานจะทำงานเป็นทีมโดยมีการกำหนดมาตรฐานของกลุ่มขึ้นเอง

 

องค์การที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ (Non-Profit Organization ) เป็นองค์การลักษณะใด

องค์การไม่แสวงหาผลประโยชน์มักเรียกว่า “องค์การไม่แสวงหาผลกำไร” หรือ “องค์การไม่แสวงหาผลประโยชน์” และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสวัสดิการสังคมและการแก้ปัญหาทางสังคมในหลายด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา, สุขภาพ, สิทธิมนุษยชน, การช่วยเหลือภัยพิบัติ, และการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม.

 

โครงสร้างตามหน้าที่การงาน (Functional Organization Structure) มีลักษณะและข้อดีอย่างไร

ผลดีคือ ได้คนที่มีคามสามารถทำงานในแผนนั้นๆ ทั้งยังฝึกบุคคลในแผนนั้นๆให้มีความเชี่ยวชาญกับหน้าที่ของงานนั้นได้อย่างลึกซึ้ง

 

การจัดแผนงานตามประเภทผลิตภัณฑ์ (Departmental by product) เหมาะกับธุรกิจลักษณะใด ?

 

การจัดแผนงานตามกระบวนการผลิต หรือ กระแสไหลของงาน เหมาะกับองค์การลักษณะใด จงยกตัวอย่างและบอกข้อดีข้อเสีย ?

อำนาจหน้าที่ต่างจาก power อย่างไร

 

การมอบหมายงานชั่วคราวเป็นการมอบหมายงานลักษณะอย่างไร

ปัจจัยบางประการที่สำคัญกับความสำเร็จในงานที่มอบหมายคืออะไร

 

ข้อใดเป็นลักษณะขององค์การ
แบ่งงาน จัดสรรหน้าที่

ข้อใดไม่ใช่จุดอ่อนขององค์การแบบราชการตามแนวคิดทฤษฎีดั้งเดิมของแมค วีเบอร์
เน้นที่องค์การ ละเลยปัญหาของคน

ข้อใดเป็นลักษณะที่เน้นในการจัดองค์การแบบวิทยาศาสตร์ ของเฟรด เดอริค เทย์เลอร์ แนวคิดทฤษฎีดั้งเดิม
นำวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ปัญหา

ทฤษฎีที่เน้นเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ กำหนดผลผลิตด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญคือข้อใด
ทฤษฎีสมัยใหม่

องค์การที่มีสมาชิกมีความรู้สึกสนิทสนมกันมีลักษณะ เป็นครอบครัวเป็นองค์การประเภทใด
องค์การเบื้องต้น

สำนักงานเป็นองค์การประเภทใด
องค์การที่แสวงหาผลประโยชน์

ใน หลักในการจัดองค์การที่ดี OSCARของ เฮนรี ฟาโยล คือการนำอักษรตัวแรกของคำทั้ง 5 มาเรียงต่อกันจะทำให้สะกดได้คำว่า OSCAR ข้อใดไม่ใช่คำทั้ง 5
หลักการโต้ตอบและ การติดต่อ

ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจัดองค์การ
จัดค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน

ข้อใดไม่ใช่ประเภทการจัดโครงสร้างขององค์การ
ทีมการทำงาน

ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์พื้นฐานที่จะใช้สำหรับการจัดแผนกงาน
ตามความรับผิดชอบ

ข้อใดคือขั้นตอนของการมอบหมายงานของผู้บริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น
กำหนดภารกิจหน้าที่
กำหนดระยะเวลาแล้วเสณ้งของงาน
ดังนั้นข้อนี้ตอบ –> ถูกทุกข้อ

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการมอบหมายงาน
สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมงาน

ข้อใดไม่ใช่การมอบหมายงานที่ดี
ให้เวลาเต็มที่

ข้อใดคือผลของการมอบหมายงาน
ได้คน
ได้เวลา
ได้งาน
ดังนั้น —> ถูกทุกข้อ

ข้อใดคือข้อดีของการจัดแผนกงานตามพื้นที่ภูมิศาสตร์
ช่วยให้มีการฝึกฝนและพัฒนาตัวผู้บริหารใหม่ๆ

วิธีการข้อใดที่องค์การจะไปสู่คุณภาพหรือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

ข้อใดไม่ใช่นิสัยแห่งคุณภาพใน 7 ประการของบุคคลที่มีคุณภาพ
ประกันภายใน

ข้อใดไม่ได้เป็นกลยุทธ์การบริหารเชิงคุณภาพที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
7ส หรือ 7 s

ข้อใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
บรรยากาศในองค์การ

พฤติกรรมในองค์การ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อใด
บุคคล,กลุ่ม,โครงสร้าง
ข้อนี้ตอบ ถูกทุกข้อ

การศึกษาพฤติกรรม องค์การ จะประกอบด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมใน 3 ระดับยกเว้นข้อใด
ระดับครอบครัว

การเพิ่มผลผลิต จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดต้องอาศัยทรัพยากรสำคัญ คือข้อใด
ทรัพยากรมนุษย์

การที่บุคลากรในหน่วยงานขาดงานอาจมีสาเหตุมาจากข้อใด
ความขัดแย้งระหว่างบุคลากร

ข้อใด ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
การเพิ่มรายได้

ลดการออกจากงาน เกิดผลกระทบต่อข้อใด
องค์การ, ฝึกอบรมบุคลากรใหม่,สรรหา คัดเลือก
ข้อนี้ ตอบ ถูกทุกข้อ

สิ่งที่แสดงให้เห็น ที่เป็นลักษณะของ วัฒนธรรมองค์การไม่ใช่ข้อใด
การศึกษา

ข้อใดเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมต่อองค์การ
เป็นได้ทั้งปัจจัยเกื้อกูลหรืออุปสรรค ต่อการดำเนินงานของ องค์การ

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์การ
ทางเศรษฐกิจ

ข้อใดคือองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมองค์การที่เป็นสากล และสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ได้ทุกธุรกิจ
สร้างความต่อเนื่อง

มีโรงงานติดแม่น้ำ และรับผิดชอบต่อสังคมโดยการไม่ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง ที่อยู่ในละแวกชุมชน เกี่ยวข้องกับข้อใดที่สุด
ค่านิยมเชิงลบ

วัฒนธรรมองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การก่อให้เกิดข้อใด
การปรับตัวที่เหมาะสม

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนให้องค์การบรรลุสู่วิสัยทัศน์และภารกิจ ที่กำหนดคือข้อใด
การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลและมีความสัมพันธ์กับการบริหารภายในองค์การคือข้อใด
ภาษา

วัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีความสำคัญมากต่อองค์การคือข้อใด
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้น

ข้อใดเป็นการเสริมแรงทางพฤติกรรม ทางวัฒนธรรม
ารจัดระบบการให้รางวัล
บอกเรื่องราวต่างๆไปยังพนักงานทุกคน
เน้นให้พนักงานทำสิ่งที่สำคัญ
ข้อนี้ตอบ ถูกทุกข้อ

ข้อใดเป็นแรงจูงใจภายนอก
คำชมเชยและการยอมรับจากผู้อื่น

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของแรงจูงใจ
ภาวะที่เกิดความไม่สมดุลที่ต้องหาทางแสดงพฤติกรรม

ข้อใดไม่ใช่แรงจูงใจภายใน
ความต้องการ

การจูงใจจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงธรรมชาติของมนุษย์คือข้อใด
ใฝ่หาความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลา

อำนาจหรืออิทธิพลของแรงจูงใจไม่ใช่ข้อใด
การลงโทษ

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบกระบวนการจูงใจ
ความกระตือรือร้น

การจูงใจจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้หลักเรื่องใดถึงจะประสบความสำเร็จ
ความโลภ การให้ความหวัง

จากแนวความคิดในทฤษฎีลำดับขั้น ความต้องการของมาสโลว์สิ่งจูงใจในการทำงานเพื่อสนอง ความต้องการด้านร่างกายแก่พนักงานผู้บริหารองค์การสามารถจัดในเรื่องใด
ค่าตอบแทน เข้าใจ เงินเดือน วันหยุด เวลาพัก สวัสดิการ

จากแนวคิดในทฤษฎีลำดับขั้น ความต้องการของสโลว์ ผู้บริหารองค์การสามารถจัดสิ่งจูงใจในการทำงานเพื่อสนองความต้องการด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก แจ้งพนักงานในเรื่องใด
การทำงานเป็นทีม

หลักการทางจิตวิทยา ที่ใช้ในการบริหารบุคคลหรือองค์การบริหารงานโดยทั่วไป ทั้งภาค รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน คือข้อใด
การจูงใจ

ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือจูงใจในทางบวก
การตำหนิ

เมื่อประสบความสำเร็จมักจะอ้างสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถและความพยายาม เป็นลักษณะของบุคคลประเภทใด
คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง

ความเครียดที่เกิดขึ้นภายใน เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลกระทำพฤติกรรมต่างๆการทำให้ความเครียดลดลงตรงกับข้อใด
การเสริมแรง

ครื่องมือจูงใจในทางลบคือข้อใด
การปรับ ตำหนิด้วยวาจา โทษทางวินัย
ถูกทุกข้อ

ผลของการจูงใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องใด
ทัศนคติ และ ความเชื่อ

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการสื่อสาร
ความเหมือนกันหรือร่วมกัน

ข้อใดเป็นสื่อหรือช่องทางในการนำสาร
โทรทัศน์

องค์ประกอบของการสื่อสารข้อใดสำคัญที่สุด
สำคัญเท่าๆกัน

ข้อใดเป็นการติดต่อสื่อสารจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง
คำสั่ง

ข้อใดเป็นการสื่อสารสองทาง
การพูดโทรศัพท์

ข้อใดเป็นการสื่อสารจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง
หัวหน้างานสั่งงานพนักงาน

ข้อใดเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นด้านผู้ส่งสาร
ข่าวสารยากต่อการทำความเข้าใจ

ข้อใดเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นด้านผู้รับสาร
ไม่ใช้เทคนิคการช่วยจำ เช่น การจดบันทึกเพิ่มเติม

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารเพื่อการบรรลุประสิทธิภาพผลของการต้องปฏิบัติตามข้อใด
ให้ความสนใจกับภาษา

ลักษณะของการสื่อสารที่เป็นทางการคือข้อใด
เส้นทางของการสื่อสารสั้นและตรงประเด็น

ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
รับมือการแข่งขัน
เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แก้ไขปัญหา
ตอบ ถูกทุกข้อ

ข้อใดคือประโยชน์ของการฝึกอบรม
ปรับทัศนคติ

ข้อใดไม่ใช่บทบาทที่สำคัญของผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม
การประเมินผลงาน

ข้อใดคือประเภทการฝึกอบรมโดยยึดลักษณะวิธีการฝึกอบรม
ฝึกปฏิบัติงานปกติในที่ทำงาน

ข้อใดไม่ใช่กระบวนการฝึกอบรม
ความร่วมมือ

ข้อใดคือประเภทการฝึกอบรมที่แบ่งตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การไปขอฟังการบรรยายสรุปถึงลักษณะการจัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานนั้น เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมประเภทใด
ดูงาน

ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้การฝึกอบรมไม่ประสบความสำเร็จ
ผู้บริหารระดับสูงไม่เห็นคุณค่า

บุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในการฝึกอบรมคือใคร
ผู้รับผิดชอบจัดฝึกอบรม

ข้อใดเป็นการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริง
การสอนงาน
นิเทศงาน
การให้คำปรึกษา
ถูกทุกข้อ

ข้อใดมีความสัมพันธ์และทำให้เห็นภาพในความหมายของการวิเคราะห์งานชัดเจนขึ้น
อาชีพ

ข้อใดเป็นลักษณะร่วมที่สำคัญของการวิเคราะห์งาน
ระบบ

คนที่ได้รับจากการวิเคราะห์งานที่จะนำไปใช้ประโยชน์คือข้อใด
มาตรฐานการทำงาน

เอกสารพรรณนาลักษณะงานประกอบไปด้วยข้อความที่สำคัญคือข้อใด
เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม

ข้อใดคือผลของการนำสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์งานไปใช้ประโยชน์
การออกแบบงาน
การออกแบบงานตามหลัก การยศาสตร์
การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ถูกทุกข้อ

เอกสารระบุข้อกำหนดของงานจะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือข้อใด
ความพร้อมทางจิตใจ

ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการวิเคราะห์งานที่นักวิเคราะห์งานจะต้องปฏิบัติ
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

ข้อใดคือการ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน
การทดลองปฏิบัติ
การประชุม
การศึกษาจากบันทึกงานประจำวัน
ถูกทุกข้อ

ข้อใดคือหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์งาน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน

นักวิเคราะห์งานที่ดีและประสบความสำเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติข้อใด
มีความตื่นตัว
มีบุคลิกภาพเหมาะสม
มีพื้นฐานด้านการวิจัย
ถูกทุกข้อ

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana