Monday, 15 July 2024

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หน่วยที่ 5

23 Nov 2023
183
luminox watches

1. ข้อไดไม่ใช่รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่องค์การโดยทั่วไปมีการกำหนดไว้ ?

การออกแบบ (Design)

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบริหารการผลิต ?

ไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมการผลิต

3. ข้อใดเป็นเทคนิควิธีการที่ใช้ในองค์การการ ผลิตของประเทศญี่ปุ่นซึ่งองค์การการผลิตและ บริการนำมาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตที่เรียกว่าKaizen Activity ?
5 ส

4. วงจรของการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันคือ ข้อใด ?
PDCA

5. A=Action ในPDCA หมายถึงข้อใด ?
การตรวจสอบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลทบทวนข้อบกพร่องต่างๆว่าได้ผลตามที่กำหนดไว้หรือไม่

6. องค์การจะต้องศึกษาเรื่องใดที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการออกแบบให้คนและเครื่องจักรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ?
การทำงานของพนักงาน
การทำงานของเครื่องจักร
การทำงานของพนักงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักร
ถูกทุกข้อ

7.ชื่อเรียกเทคนิควิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นปรับปรุงงานที่ทำอยู่ ?
ระบบข้อเสนอแนะ

8. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของระบบข้อเสนอแนะ ?
ปรับปรุงการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ

9.การขับเคลื่อนวงจร PDCA ต้องเริ่มที่จุดใดก่อน ?
จุดใดก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะและการใช้งานของแต่ละขั้นตอน

10. หลักการบริหารทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) เป็นแนวคิดที่มุงเน้นในเรื่องใด ?
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์การ

ดูแล้วอ่านหนังสือด้วยนะ มาเรียนเอาความรู้ไม่ใช่เอาใบประกาศแปะไว้โชว์แค่ฝาบ้าน

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana